Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Volební program ODS Prachatice

2014-09-17

 

PRO DOBROU BUDOUCNOST PRACHATIC
Volební program ODS a nezávislých kandidátů
Komunální volby 10.-11. října 2014
PRACHATICE

Prachatice mají na víc

Město Prachatice má za sebou více než dvacetileté období rozvoje prakticky ve všech oblastech života. Dříve zapadlé a pomíjené šumavské město je dnes dobrým místem pro život, které má veškerou potřebnou infrastrukturu a nabízí kvalitní život všem generacím svých obyvatel. Věříme, že je to i díky dobré práci radnice, na které se občanští demokraté po celé toto období podíleli.

Přesto – nebo možná právě proto – nesmí vedení města ustrnout a rezignovat na plány dalšího rozvoje města. Jsme přesvědčeni, že naše město nabízí velký potenciál, který musí umět nové vedení města využít. Nestačí nám, aby byly Prachatice jen jedním z hezkých jihočeských měst. Chceme takové Prachatice, na které budou jejich obyvatelé hrdí a které budou lákat každý rok více a více návštěvníků. Protože věříme, že Prachatice mají na víc.

Přicházíme proto s programem, který se dívá dopředu a podpoří další aktivní rozvoj našeho města. Přicházíme s programem, který Prachaticím zajistí dobrou budoucnost. Chceme, aby se v Prachaticích dobře žilo.

Co jsme dokázali

- Pokračovali jsme v odpovědném hospodaření s městským majetkem a rozpočtem.
- Máme zainvestované a současně nezadlužené město.
- Míra nezaměstnanosti je v Prachaticích jedna z nejnižších v celé republice.
- Na rezervním fondu předáváme budoucímu vedení města desítky miliónů korun pro spolufinancování investic a náhlých krizových událostí.
- Město Prachatice neustále bohatne, ve srovnání s rokem 1999 je v současné době dlouhodobý majetek vyšší o necelou miliardu korun.
- Zahájili jsme výstavbu Sběrného dvora a kompostárny v Krumlovské ulici.
- Do průmyslové zóny v Krumlovské ulici jsme postavili komunikaci pro pěší.
- Pokračovali jsme v rekonstrukci městských komunikací (např. U Stadiónu, Rumpálova, Kasárenská, U studánky, Lázeňská, Družstevní, Chelčického,
U hvězdárny, komunikace přes škvárové hřiště a další).
- Zateplili jsme další bytové domy např. v ulicích Národní, Ševčíkova, Nebahovská, SNP, U rybníčku, Krumlovská, Za Baštou, U stadionu.
- Pokračovali jsme v opravách našich základních a mateřských škol.


Na co se dál zaměříme

- Chceme vytvořit nová pracovní místa rozšířením komerční zóny v Krumlovské ulici.
- Budeme pokračovat v modernizaci našich základních a mateřských škol.
- Naplánujeme prodej vytipovaného bytového fondu. Mimořádné finanční prostředky získané z tohoto prodeje investujeme za účelem snížení ceny tepla.
- Připravíme novou a moderní strategii propagace a prezentace Prachatic a blízkého okolí s cílem přilákat do města více návštěvníků.
- Po debatě s občany připravíme plán turistického využití vrcholu Libín a zatraktivníme ho s ohledem na potřeby cestovního ruchu v našem regionu (lanová dráha, areál zimních sportů)
- Vytipujeme - opět po debatě s občany - lokalitu pro realizaci moderního Freetime parku určeného široké veřejnosti.
- Budeme prosazovat pokračování prachatické přeložky a výstavbu kruhové křižovatky u Těšovic.
- Budeme usilovat o maximální čerpání prostředků Evropské unie připravených pro města a obce.
- Chceme novou, moderní knihovnu.
- Budeme aktivně tlačit na Ministerstvo dopravy a Jihočeský kraj a požadovat od nich jasnou strategii pro zlepšení dopravní dostupnosti našeho města.
- Připravíme nové pozemky pro individuální bytovou výstavbu např. Pod Cvrčkovem a v dalších lokalitách navržených v novém územním plánu.
- Ve spolupráci s příhraničními německými městy se zasadíme o zapsání Solné Zlaté stezky na seznam UNESCO.
- Postaráme se o to, aby prachatická nemocnice dál poskytovala kvalitní lékařskou péči ve stávajícím rozsahu.

Zdravé městské finance a průhledné hospodaření
- Budeme nadále zodpovědně hospodařit s majetkem města. Zadlužování na úkor budoucích generací je pro nás nepřijatelné.
- Udržíme pro mimořádné potřeby města minimální finanční rezervu na úrovni 10% běžných příjmů.
- Zavedeme „rozklikávací“ rozpočet, ve kterém budou moci občané sledovat vývoj hospodaření radnice.
- Chceme férové granty na podporu sportu, kultury, reprezentace města a dalších neziskových aktivit.
- Klademe maximální důraz na čerpání dotačních titulů z Evropské unie, rezortních ministerstev a Jihočeského kraje.
- Nedílnou součástí každého rozpočtu budou finanční prostředky na rozvoj městských osad.
- Nezvýšíme daň z nemovitosti.
- Nezvýšíme nájmy u bytových a nebytových prostor.

Starobylé město v moderním obalu
- Zavedeme moderní informační a parkovací systém po městě.
- Vytvoříme nová parkovací místa v okolí historického centra a turistických atrakcí.
- Vystavíme nové cyklotrasy ve spolupráci s okolními obcemi.
- Budeme investovat do nových atrakcí pro návštěvníky krytého bazénu a veřejného koupaliště Hulák.
- Zavedeme stálou letní hudební scénu např. v areálu Parkánu.
- Podpoříme stavbu krytých tenisových kurtů pro místní sportovce, které navíc zpestří nabídku zimní turistické sezóny.
- Připravíme projekt průzkumu a zpřístupnění prachatických podzemních chodeb.

Kvalitní bydlení
- Budeme pokračovat v systematické obnově bytového fondu v majetku města, prioritou bude postupná výměna výtahů a rekonstrukce bytových jader.
- Zajistíme, aby novou nájemní smlouvu v městských bytech dostali jen takoví nájemníci, kteří dodržují pravidla a svým chováním neobtěžují ostatní.
- Zvýšíme počet parkovacích míst v např. okolí ulic Italská a Národní.
- Budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť, vybudujeme nová hřiště pro děti, nohejbal či softbal, připravíme nová hřiště pro seniory.
- Připravíme projekt revitalizace Horního náměstí. Do debaty o budoucí podobě náměstí chceme zapojit občany města.

Dobré podmínky pro podnikatele
- Podporujeme užší spolupráci s Hospodářskou komorou, která je naším přirozeným partnerem.
- Dodržíme férový a rovný přístup k novým podnikatelským záměrům.
- Práce pro místní zaměstnavatele a zaměstnance je naší prioritou.
- Naším cílem je slušnému podnikání především nepřekážet.

Škola základ života
- Nadále budeme podporovat zapojení našich škol do společenského života ve městě.
- Podpoříme přeshraniční kontakty našich škol, výměnné pobyty, společné sportovní a kulturní akce a přispějeme ke zkvalitnění výuky angličtiny a dalších cizích jazyků na našich školách.
- Zvážíme zřízení samostatného odboru školství.
- Budeme pokračovat v budování sportovišť a volnočasových zázemí v areálech základních a mateřských škol.
- Podpoříme celoživotní vzdělávání občanů a speciální programy pro seniory.

Bezpečné město
- Budeme bojovat proti vandalismu a kriminalitě v úzké spolupráci s městskou a státní policií.
- Razantní přístup vůči společensky nepřizpůsobivým občanům
- Budeme pokračovat v projektech prevence kriminality.
- Zaměříme se na ochranu mládeže před patologickými jevy (alkohol, drogy, kouření, gamblerství).
- Ve spolupráci s občany města vybereme rizikové ulice, ve kterých instalujeme doposud chybějící veřejné osvětlení.

Aktivní stáří a pomoc potřebným
- Podpoříme přestavbu nebytových prostor v DPS Skalka na byty zvláštního určení, přičemž 3-4 byty budou bezbariérové.
- Nadále budeme aktivně podporovat činnost subjektů působících v sociální oblasti.
- Nadále budeme podporovat Hospic sv. Jana Neumana a Domov matky Vojtěchy.
- Zaměříme se na zneužívání sociálních dávek.
- Budeme pokračovat v odstraňování architektonických bariér s ohledem na potřeby lidí se zdravotním znevýhodněním.
- Maximální využití grantů na podporu prevence kriminality.

Kulturní město s bohatým spolkovým životem
- Dál budeme rozvíjet a podporovat kulturní a společenské akce (např. Slavnosti solné Zlaté stezky, Mezibrány, Xterra, Sýry a víno, Jazz fest, farmářské trhy, Podzimní slavnosti a další).
- U vybraných kulturních akcí, které mají potenciál přilákat do města návštěvníky a turisty, zkvalitníme jejich propagaci v jihočeském regionu i mimo něj a přizpůsobíme ji nejnovějším trendům.
- Otevřeme diskusi o podobě vánočních trhů.
- Podporujeme projekt nové galerie v Děkanské ulici.
- Budeme nadále chránit památkové dědictví a finančně podporovat jeho další obnovu.
- Chceme nadále finančně podporovat výkonnostní i amatérský sport.
- Amatérský a výkonnostní sport musí mít pevné zastoupení v budoucí struktuře městského úřadu.

Opravené komunikace, čisté a upravené město
- Podporujeme revitalizaci Štěpánčina parku a jeho případné propojení s areálem letního kina.
- Zrealizujeme rekonstrukci pietní síně na hřbitově.
- Zachováme vysoký standard péče o veřejnou zeleň, sekání trávy, květinové výzdoby, prořezávání křovin, péče o stromy včetně sbírání nedopalků a jiných odpadků.
- Budeme pokračovat v rekonstrukci dalších komunikací a chodníků na území města a okolních osad (např. ulice Rožmberská, Slunečná, Lesní, Černohorská, Za Továrnou, chodník k ZŠ Zlatá stezka a další).
- Budeme pokračovat v investicích do ochrany města před povodněmi a přívalovými dešti.
- Podporujeme projekt zkulturnění přírodní památky Skalka.

Otevřená a přátelská radnice, kvalitní služby občanům
- Úřad nesmí zdržovat, ale pomáhat a usnadňovat život.
- Podpoříme co nejširší možnost vyřizování úředních záležitostí přes moderní komunikační kanály.
- Zmodernizujeme aplikaci „ Prachatice do mobilu“.
- Budeme nadále pokračovat v pravidelném poskytování aktuálních informací o činnosti Radnice v médiích (tisk, rozhlas, kabelová televize, internet, Radniční list, sms a další).
- Mobilní radnice pro osoby v tíživé životní situaci.
- Našimi přirozenými partnery budou nadále Osadní výbory, Poradní sbor zdravotně postižených, Rada seniorů, Studentská rada a další neziskové a zájmové organizace.
- Budeme nadále spolupracovat se všemi subjekty zřizovanými státem a Jihočeským krajem, které působí v našem městě.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Co nám vzkazuje Jan Palach? Cena svobody je absolutní. Bez ní není život

Jedenáctého srpna roku 1968 slavil Jan Palach dvacáté narozeniny. Možná, navzdory všem přicházejícím varovným signálům, stále ještě doufal, že o svém osudu budeme moci rozhodovat sami. ...

více

Drahý moloch na talíři školáků

Pokud chcete porozumět tomu, proč stát bobtná, krásným příkladem je nejnovější návrh ministerstva školství, aby děti, na které rodiče pobírají přídavek, měly ve školách oběd zdarma. Myšlenka zní bohul...

více

Co potřebujeme pro inovační strategii

Inovační strategie Česka do roku 2030, o jejíž přípravě informovaly Hospodářské noviny, po právu měla by být věcí národního zájmu. Je opravdu nejvyšší čas na transformaci celého pojetí české ekonomiky...

více
Ods Prachatice Hospic