Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Volební program ODS Prachatice

2014-09-17

 

PRO DOBROU BUDOUCNOST PRACHATIC
Volební program ODS a nezávislých kandidátů
Komunální volby 10.-11. října 2014
PRACHATICE

Prachatice mají na víc

Město Prachatice má za sebou více než dvacetileté období rozvoje prakticky ve všech oblastech života. Dříve zapadlé a pomíjené šumavské město je dnes dobrým místem pro život, které má veškerou potřebnou infrastrukturu a nabízí kvalitní život všem generacím svých obyvatel. Věříme, že je to i díky dobré práci radnice, na které se občanští demokraté po celé toto období podíleli.

Přesto – nebo možná právě proto – nesmí vedení města ustrnout a rezignovat na plány dalšího rozvoje města. Jsme přesvědčeni, že naše město nabízí velký potenciál, který musí umět nové vedení města využít. Nestačí nám, aby byly Prachatice jen jedním z hezkých jihočeských měst. Chceme takové Prachatice, na které budou jejich obyvatelé hrdí a které budou lákat každý rok více a více návštěvníků. Protože věříme, že Prachatice mají na víc.

Přicházíme proto s programem, který se dívá dopředu a podpoří další aktivní rozvoj našeho města. Přicházíme s programem, který Prachaticím zajistí dobrou budoucnost. Chceme, aby se v Prachaticích dobře žilo.

Co jsme dokázali

- Pokračovali jsme v odpovědném hospodaření s městským majetkem a rozpočtem.
- Máme zainvestované a současně nezadlužené město.
- Míra nezaměstnanosti je v Prachaticích jedna z nejnižších v celé republice.
- Na rezervním fondu předáváme budoucímu vedení města desítky miliónů korun pro spolufinancování investic a náhlých krizových událostí.
- Město Prachatice neustále bohatne, ve srovnání s rokem 1999 je v současné době dlouhodobý majetek vyšší o necelou miliardu korun.
- Zahájili jsme výstavbu Sběrného dvora a kompostárny v Krumlovské ulici.
- Do průmyslové zóny v Krumlovské ulici jsme postavili komunikaci pro pěší.
- Pokračovali jsme v rekonstrukci městských komunikací (např. U Stadiónu, Rumpálova, Kasárenská, U studánky, Lázeňská, Družstevní, Chelčického,
U hvězdárny, komunikace přes škvárové hřiště a další).
- Zateplili jsme další bytové domy např. v ulicích Národní, Ševčíkova, Nebahovská, SNP, U rybníčku, Krumlovská, Za Baštou, U stadionu.
- Pokračovali jsme v opravách našich základních a mateřských škol.


Na co se dál zaměříme

- Chceme vytvořit nová pracovní místa rozšířením komerční zóny v Krumlovské ulici.
- Budeme pokračovat v modernizaci našich základních a mateřských škol.
- Naplánujeme prodej vytipovaného bytového fondu. Mimořádné finanční prostředky získané z tohoto prodeje investujeme za účelem snížení ceny tepla.
- Připravíme novou a moderní strategii propagace a prezentace Prachatic a blízkého okolí s cílem přilákat do města více návštěvníků.
- Po debatě s občany připravíme plán turistického využití vrcholu Libín a zatraktivníme ho s ohledem na potřeby cestovního ruchu v našem regionu (lanová dráha, areál zimních sportů)
- Vytipujeme - opět po debatě s občany - lokalitu pro realizaci moderního Freetime parku určeného široké veřejnosti.
- Budeme prosazovat pokračování prachatické přeložky a výstavbu kruhové křižovatky u Těšovic.
- Budeme usilovat o maximální čerpání prostředků Evropské unie připravených pro města a obce.
- Chceme novou, moderní knihovnu.
- Budeme aktivně tlačit na Ministerstvo dopravy a Jihočeský kraj a požadovat od nich jasnou strategii pro zlepšení dopravní dostupnosti našeho města.
- Připravíme nové pozemky pro individuální bytovou výstavbu např. Pod Cvrčkovem a v dalších lokalitách navržených v novém územním plánu.
- Ve spolupráci s příhraničními německými městy se zasadíme o zapsání Solné Zlaté stezky na seznam UNESCO.
- Postaráme se o to, aby prachatická nemocnice dál poskytovala kvalitní lékařskou péči ve stávajícím rozsahu.

Zdravé městské finance a průhledné hospodaření
- Budeme nadále zodpovědně hospodařit s majetkem města. Zadlužování na úkor budoucích generací je pro nás nepřijatelné.
- Udržíme pro mimořádné potřeby města minimální finanční rezervu na úrovni 10% běžných příjmů.
- Zavedeme „rozklikávací“ rozpočet, ve kterém budou moci občané sledovat vývoj hospodaření radnice.
- Chceme férové granty na podporu sportu, kultury, reprezentace města a dalších neziskových aktivit.
- Klademe maximální důraz na čerpání dotačních titulů z Evropské unie, rezortních ministerstev a Jihočeského kraje.
- Nedílnou součástí každého rozpočtu budou finanční prostředky na rozvoj městských osad.
- Nezvýšíme daň z nemovitosti.
- Nezvýšíme nájmy u bytových a nebytových prostor.

Starobylé město v moderním obalu
- Zavedeme moderní informační a parkovací systém po městě.
- Vytvoříme nová parkovací místa v okolí historického centra a turistických atrakcí.
- Vystavíme nové cyklotrasy ve spolupráci s okolními obcemi.
- Budeme investovat do nových atrakcí pro návštěvníky krytého bazénu a veřejného koupaliště Hulák.
- Zavedeme stálou letní hudební scénu např. v areálu Parkánu.
- Podpoříme stavbu krytých tenisových kurtů pro místní sportovce, které navíc zpestří nabídku zimní turistické sezóny.
- Připravíme projekt průzkumu a zpřístupnění prachatických podzemních chodeb.

Kvalitní bydlení
- Budeme pokračovat v systematické obnově bytového fondu v majetku města, prioritou bude postupná výměna výtahů a rekonstrukce bytových jader.
- Zajistíme, aby novou nájemní smlouvu v městských bytech dostali jen takoví nájemníci, kteří dodržují pravidla a svým chováním neobtěžují ostatní.
- Zvýšíme počet parkovacích míst v např. okolí ulic Italská a Národní.
- Budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť, vybudujeme nová hřiště pro děti, nohejbal či softbal, připravíme nová hřiště pro seniory.
- Připravíme projekt revitalizace Horního náměstí. Do debaty o budoucí podobě náměstí chceme zapojit občany města.

Dobré podmínky pro podnikatele
- Podporujeme užší spolupráci s Hospodářskou komorou, která je naším přirozeným partnerem.
- Dodržíme férový a rovný přístup k novým podnikatelským záměrům.
- Práce pro místní zaměstnavatele a zaměstnance je naší prioritou.
- Naším cílem je slušnému podnikání především nepřekážet.

Škola základ života
- Nadále budeme podporovat zapojení našich škol do společenského života ve městě.
- Podpoříme přeshraniční kontakty našich škol, výměnné pobyty, společné sportovní a kulturní akce a přispějeme ke zkvalitnění výuky angličtiny a dalších cizích jazyků na našich školách.
- Zvážíme zřízení samostatného odboru školství.
- Budeme pokračovat v budování sportovišť a volnočasových zázemí v areálech základních a mateřských škol.
- Podpoříme celoživotní vzdělávání občanů a speciální programy pro seniory.

Bezpečné město
- Budeme bojovat proti vandalismu a kriminalitě v úzké spolupráci s městskou a státní policií.
- Razantní přístup vůči společensky nepřizpůsobivým občanům
- Budeme pokračovat v projektech prevence kriminality.
- Zaměříme se na ochranu mládeže před patologickými jevy (alkohol, drogy, kouření, gamblerství).
- Ve spolupráci s občany města vybereme rizikové ulice, ve kterých instalujeme doposud chybějící veřejné osvětlení.

Aktivní stáří a pomoc potřebným
- Podpoříme přestavbu nebytových prostor v DPS Skalka na byty zvláštního určení, přičemž 3-4 byty budou bezbariérové.
- Nadále budeme aktivně podporovat činnost subjektů působících v sociální oblasti.
- Nadále budeme podporovat Hospic sv. Jana Neumana a Domov matky Vojtěchy.
- Zaměříme se na zneužívání sociálních dávek.
- Budeme pokračovat v odstraňování architektonických bariér s ohledem na potřeby lidí se zdravotním znevýhodněním.
- Maximální využití grantů na podporu prevence kriminality.

Kulturní město s bohatým spolkovým životem
- Dál budeme rozvíjet a podporovat kulturní a společenské akce (např. Slavnosti solné Zlaté stezky, Mezibrány, Xterra, Sýry a víno, Jazz fest, farmářské trhy, Podzimní slavnosti a další).
- U vybraných kulturních akcí, které mají potenciál přilákat do města návštěvníky a turisty, zkvalitníme jejich propagaci v jihočeském regionu i mimo něj a přizpůsobíme ji nejnovějším trendům.
- Otevřeme diskusi o podobě vánočních trhů.
- Podporujeme projekt nové galerie v Děkanské ulici.
- Budeme nadále chránit památkové dědictví a finančně podporovat jeho další obnovu.
- Chceme nadále finančně podporovat výkonnostní i amatérský sport.
- Amatérský a výkonnostní sport musí mít pevné zastoupení v budoucí struktuře městského úřadu.

Opravené komunikace, čisté a upravené město
- Podporujeme revitalizaci Štěpánčina parku a jeho případné propojení s areálem letního kina.
- Zrealizujeme rekonstrukci pietní síně na hřbitově.
- Zachováme vysoký standard péče o veřejnou zeleň, sekání trávy, květinové výzdoby, prořezávání křovin, péče o stromy včetně sbírání nedopalků a jiných odpadků.
- Budeme pokračovat v rekonstrukci dalších komunikací a chodníků na území města a okolních osad (např. ulice Rožmberská, Slunečná, Lesní, Černohorská, Za Továrnou, chodník k ZŠ Zlatá stezka a další).
- Budeme pokračovat v investicích do ochrany města před povodněmi a přívalovými dešti.
- Podporujeme projekt zkulturnění přírodní památky Skalka.

Otevřená a přátelská radnice, kvalitní služby občanům
- Úřad nesmí zdržovat, ale pomáhat a usnadňovat život.
- Podpoříme co nejširší možnost vyřizování úředních záležitostí přes moderní komunikační kanály.
- Zmodernizujeme aplikaci „ Prachatice do mobilu“.
- Budeme nadále pokračovat v pravidelném poskytování aktuálních informací o činnosti Radnice v médiích (tisk, rozhlas, kabelová televize, internet, Radniční list, sms a další).
- Mobilní radnice pro osoby v tíživé životní situaci.
- Našimi přirozenými partnery budou nadále Osadní výbory, Poradní sbor zdravotně postižených, Rada seniorů, Studentská rada a další neziskové a zájmové organizace.
- Budeme nadále spolupracovat se všemi subjekty zřizovanými státem a Jihočeským krajem, které působí v našem městě.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic