Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

COSAC

2011-08-08

 

Ve dnech 10-11. 7. 2011 proběhlo setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti / tzv. COSAC / členských států EU již za polského předsednictví ve Varšavě.

Českou delegaci vedl Jan Bauer, který je na snímku společně s maďarským kolegou Richardem Hörcsikem a slovenským předsedou Ivanem Štefancem.

Hlavními tématy bylo představení „ Priorit Polského předsednictví „ se kterými vystoupil státní tajemník Mikolaj Dowgielewicz a dále situace na vnějších hranicích EU, kterou představila eurokomisařka Cecilia Malmströmová.

Priority Polského předsednictví v Radě EU

Polské předsednictví si stanovilo tři hlavní okruhy témat, v jejichž rámci bude během druhého pololetí roku 2011 aktivně vystupovat při směřování politik a činností EU: Evropská integrace jako zdroj růstu, Bezpečná Evropa a Evropa využívající otevřenosti.

I. Evropská integrace jako zdroj růstu
Mezi klíčové body zájmu bude patřit další rozvoj vnitřního trhu, což by spolu se zvyšováním konkurenceschopnosti EU mělo přispět k opětovnému hospodářskému růstu v EU. Předsednictví se připravuje na dotažení agendy tzv. evropského patentu (vyjednávání probíhá v současné době v režimu posílené spolupráce 25 členských států, tj. EU-27 bez Španělska a Itálie). Další úsilí hodlá mj. vyvíjet při zlepšování podmínek pro malé a střední podniky, zejména se jedná o přístup k finančnímu kapitálu či jejich podpora ve třetích zemích. Pokročit by Předsednictví mělo s reformním balíčkem označovaným jak Single Market Act, připravuje také významnou konferenční akci na podporu vnitřního trhu – Single Market Forum (SIMFO). Zvláštní pozornost bude zaměřena na rozvoj elektronických služeb (zejména přeshraniční on-line transakce, roamingové služby).

Polské předsednictví v souvislosti s vývojem ekonomické situace v EU a jednotlivých členských státech zdůrazňuje potřebu konsolidace veřejných financí a omezování rozpočtových deficitů. Jako významný nástroj pro odvrácení dalších krizí spatřuje nová pravidla pro ekonomické řízení (šest legislativních návrhů pro ekonomické řízení je již politicky schváleno, v nejbližších týdnech by mělo dojít k jejich formálnímu potvrzení a následnému vyhlášení v Úředním věstníku EU). Klíčový pro rozpočtování na úrovni EU bude nový Víceletý finanční rámec EU (jeho návrh byl předložen Komisí 29.6.2011). Debata nad víceletým finančním rámcem a jeho strukturou bude pokračovat po celou dobu Předsednictví. Zásadním nástrojem EU přispívajícím k hospodářskému růstu by dle Předsednictví měla zůstat kohezní politika.


II. Bezpečná Evropa – potraviny, energie, obrana
Zajištění makroekonomické stability za využití nových pravidel pro ekonomické řízení (viz výše) a odpovědného nakládání s veřejnými financemi je pro Polské předsednictví základním východiskem. Na to by měly navázat iniciativy v oblasti regulace a dohledu nad finančními trhy (makroekonomická bezpečnost), vytvoření základu pro jednotnou vnější energetickou politiku EU (vztahy s producenty a tranzitními zeměmi, postavení EU na globálním trhu, zabezpečení dodávek energií) či reforma společné zemědělské politiky EU, která by dle Předsednictví měla zůstat tržně orientovaná, účinněji využívat finanční zdroje z evropských fondů a měla by vyřešit problematiku přímých plateb (v současné době je intenzivně diskutována především otázka tzv. zastropování plateb).

Velkým tématem, na které se Polské předsednictví zamýšlí zaměřit, je posilování vojenských a civilních kapacit EU. Společná obranná politika EU doposud v rámci EU příliš prostoru k diskusi nedostávala a také vztahy EU-NATO hodlá Předsednictví dále rozvíjet prostřednictvím dalšího přímého dialogu. Další iniciativou v centru zájmu je reforma Frontexu, jenž by měla být během Předsednictví dokončena a měla by zajistit efektivnější podporu členským státům v krizových situacích (např. jako nyní v případě migrace v souvislosti s aktuálními událostmi v Severní Africe nebo na Blízkém Východě).

III. Evropa využívající výhod otevřenosti
Polské předsednictví si klade za cíl posilovat pozici EU na mezinárodní úrovni. Hodlá podporovat zahraniční a bezpečnostní politiku EU, která by měla napomoci šířit unijní zásady, hodnoty a pravidla do třetích zemí. Předsednictví se chce zaměřit především na rozvoj sousedských vztahů. V rámci tzv. Jižního sousedství je třeba podporovat demokratizaci, reformy ve struktuře státní správy a budování občanské společnosti v zemích jako Tunisko, Egypt či Libye. Unie by zde svojí činností měla přispět k tvorbě nových pracovních míst, podpořit ekonomický rozvoj v regionu a zintenzivnění obchodních vztahů s EU. Velmi silnou podporu Předsednictví má tradičně projekt Východního partnerství, v jehož rámci by mohlo dojít k uzavření dalších dohod o volném obchodu (zejména s Ukrajinou a Moldavskem) či uvolnění vízové politiky vůči některým zemím. V září bude Polsko hostit Summit Východního partnerství. Významným úkolem Polského předsednictví bude dokončení přístupových vyjednávání s Chorvatskem a podpis smlouvy o přistoupení, čímž by měl být proces vstupu Chorvatska do EU formálně stvrzen.

Předsednictví dále hodlá v rámci společné obchodní politiky EU pokračovat v dalším kole vícestranných vyjednávání na platformě Mezinárodní obchodní organizace (WTO) s cílem podpory pokračování liberalizace světového obchodu (zejména jde o další odstraňování celních překážek), aktuální by měla být také problematika dotací v zemědělství, ochrana duševního vlastnictví či antidumpingová pravidla. Předsednictví vyjadřuje dále naději, že by mohlo dojít k dohodě nad novým rámcem pro spolupráci EU-Rusko (tzv. partnerství pro modernizaci).


 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic